แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยมาตราทางคณิตศาสตร์ น้ำหนัก มวล และการตวง โดย คลังสื่อการสอน.com

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยมาตราทางคณิตศาสตร์ น้ำหนัก มวล และการตวง โดย คลังสื่อการสอน.com

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยมาตราทางคณิตศาสตร์ น้ำหนัก มวล และการตวง โดย คลังสื่อการสอน.com

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง หน่วยมาตราทางคณิตศาสตร์ น้ำหนัก มวล และการตวง โดย  คลังสื่อการสอน  เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ในเรื่องหน่วยมาตราวัดทางคณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยมาตราทางคณิตศาสตร์ น้ำหนัก มวล และการตวง

ระบบเมตริก ถือกำเนิดเมื่อ พ.ศ. 2336 ที่ประเทศฝรั่งเศส กำหนดหน่วยความยาวเป็น เซนติเมตร เมตร และกิโลเมตร เป็นต้น

ระบบอังกฤษ กำหนดหน่วยความยาวเป็น นิ้ว ฟุต หลา และไมล์ เป็นต้น

สำหรับประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2466 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด โดยใช้หน่วยการวัดของระบบเมตริก ร่วมกับหน่วยการวัดที่เป็นประเพณีไทยบางหน่วยซึ่งได้ปรับเทียบเข้าหาระบบเมตริกแล้ว พระราชบัญญัตินี้กำหนดไว้เฉพาะหน่วยการวัดความยาว พื้นที่ ปริมาตร และมวล ซึ่งมุ่งประสงค์สำหรับไว้ใช้โดยเฉพาะในการซื้อขาย

หน่วยไทย เป็นหลักในการวัดความยาว น้ำหนัก พื้นที่ ปริมาตร ในประเทศไทย ซึ่งมีการวัดความยาวมาแต่สมัยก่อน ประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้ หน่วยเอสไอ เป็นมาตรฐานตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2466 แต่ปัจจุบันยังคงมีการใช้หน่วยไทยในบางหน่วย

หน่วยการวัดปริมาตรในระบบเมตริก

หน่วย แปลงหน่วย
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 1,000 หรือ 103 ลูกบาศก์มิลลิเมตร
1 ลูกบาศก์เมตร 1,000,000 หรือ 106 ลูกบาศก์เซนติเมตร
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 1 มิลลิลิตร
1 ลิตร  1,000 หรือ 103 มิลลิลิตร
1 ลิตร  1,000 หรือ 103 ลูกบาศก์เซนติเมตร
1,000 ลิตร  1 ลูกบาศก์เมตร


หน่วยการวัดปริมาตรในระบบอังกฤษ

หน่วย แปลงหน่วย
3 ช้อนชา 1 ช้อนโต๊ะ
16 ช้อนโต๊ะ 1 ถ้วยตวง
1 ถ้วยตวง 8 ออนซ์

หน่วยการวัดปริมาตรในระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริก (โดยประมาณ)

หน่วย แปลงหน่วย
1 ช้อนชา 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร
1 ถ้วยตวง 240 ลูกบาศก์เซนติเมตร

หน่วยน้ำหนัก มวล การตวง

หน่วยการวัดน้ำหนักในระบบเมตริก

หน่วย แปลงหน่วย
1 กรัม 1,000 หรือ 103 มิลลิกรัม
1 กิโลกรัม 1,000 หรือ 103 กรัม
1 เมตริกตัน(ตัน) 1,000 หรือ 103 กิโลกรัม

หน่วยการวัดน้ำหนักในระบบเมตริกเทียบกับระบบอังกฤษ(โดยประมาณ)

หน่วย แปลงหน่วย
1 กิโลกรัม 2.2046 ปอนด์
1 ปอนด์ 0.4536 กิโลกลัม

หน่วยการตวงระบบประเพณีไทยเทียบกับระบบเมตริก

หน่วย แปลงหน่วย
ข้าวสาร 1 ถัง 15 กิโลกรัม
ข้าวสาร 1 กระสอบ 100 กิโลกรัม

คลังสื่อการสอน แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์สื่อการสอน เรื่อง หน่วยมาตราวัดทางคณิตศาสตร์ น้ำหนัก มวล และการตวง สำหรับคุณครูเพื่อประกอบการสอน หรือตกแต่งห้องเรียน เพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้

ขอขอบคุณข้อมูลหน่วยวัดความยาวทางคณิตศาสตร์ จาก

https://sites.google.com/site/tjancharoen117/measurement/historyofmeasurement

https://sites.google.com/site/tjancharoen117/measurement/measuringthelength

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *