แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง หน่วยมาตราวัดทางคณิตศาสตร์ โดย คลังสื่อการสอน.com

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง หน่วยมาตราวัดทางคณิตศาสตร์ โดย คลังสื่อการสอน.com

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง หน่วยมาตราวัดทางคณิตศาสตร์ โดย คลังสื่อการสอน.com

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง หน่วยมาตราวัดทางคณิตศาสตร์ โดย  คลังสื่อการสอน  เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ในเรื่องหน่วยมาตราวัดความยาวทางคณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง หน่วยมาตราวัดทางคณิตศาสตร์

การวัดความยาว คือ การหาค่าความยาวของวัตถุหรือระยะทาง เมื่อทำการวัดความยาว แล้วควรระบุความยาวนั้นเสมอ เพื่อความเข้าใจตรงกันในการสื่อสาร คนโบราณได้ใช้อวัยวะต่างๆ ในร่างกายเป็นเครื่องมือช่วยในการวัดสิ่งต่างๆ เช่น น้ำลึก 2 ศอก ผ้ากว้าง 4 คืบ ไม้กระดานยาว 4 วา เป็นต้น 
ในบางครั้งเราอาจต้องเปลี่ยนหน่วยวัดความยาวเพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งอาจเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาวในระบบเดียวกันหรือต่างระบบกันได้ ดังตัวอย่าง

ตัวอย่าง จงเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาวที่กำหนดให้ต่อไปนี้

1. 500 เซนติเมตร คิดเป็นกี่เมตร

2. 70 กิโลเมตร คิดเป็นกี่เมตร

วิธีทำ     

1. เนื่องจาก 100 เซนติเมตร เท่ากับ 1 เมตร

ดังนั้น 500 เซนติเมตร เท่ากับ 500/100 = 5 เมตร             

2. เนื่องจาก 1 กิโลเมตร เท่ากับ 1,000 เมตร

ดังนั้น 70 กิโลเมตร เท่ากับ 70 × 1,000 = 70,000 เมตร

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง หน่วยมาตราวัดทางคณิตศาสตร์

ระบบเมตริก ถือกำเนิดเมื่อ พ.ศ. 2336 ที่ประเทศฝรั่งเศส กำหนดหน่วยความยาวเป็น เซนติเมตร เมตร และกิโลเมตร เป็นต้น

ระบบอังกฤษ กำหนดหน่วยความยาวเป็น นิ้ว ฟุต หลา และไมล์ เป็นต้น

สำหรับประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2466 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด โดยใช้หน่วยการวัดของระบบเมตริก ร่วมกับหน่วยการวัดที่เป็นประเพณีไทยบางหน่วยซึ่งได้ปรับเทียบเข้าหาระบบเมตริกแล้ว พระราชบัญญัตินี้กำหนดไว้เฉพาะหน่วยการวัดความยาว พื้นที่ ปริมาตร และมวล ซึ่งมุ่งประสงค์สำหรับไว้ใช้โดยเฉพาะในการซื้อขาย

หน่วยไทย เป็นหลักในการวัดความยาว น้ำหนัก พื้นที่ ปริมาตร ในประเทศไทย ซึ่งมีการวัดความยาวมาแต่สมัยก่อน ประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้ หน่วยเอสไอ เป็นมาตรฐานตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2466 แต่ปัจจุบันยังคงมีการใช้หน่วยไทยในบางหน่วย

หน่วยการวัดความยาว

หน่วยการวัดความยาวในระบบเมตริก

หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดความยาวที่เท่ากัน
10 มิลลิเมตร 1 เซนติเมตร
100 เซนติเมตร 1 เมตร
1,000 เมตร 1 กิโลเมตร

หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษ

หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดความยาวที่เท่ากัน
12 นิ้ว 1 ฟุต
3 ฟุต 1 หลา
1,760 หลา   1 ไมล์

หน่วยการวัดความยาวในมาตราไทย

หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดความยาวที่เท่ากัน
12 นิ้ว 1 คืบ
2 คืบ 1 ศอก
4 ศอก 1 วา
20 วา 1 เส้น
400 เส้น 1 โยชน์

หน่วยการวัดความยาวในมาตราไทยเทียบกับระบบเมตริก

หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดความยาวที่เท่ากัน
1 วา 2 เมตร
2 ศอก 1 เมตร
25 เส้น 1 กิโลเมตร
1 โยชน์ 16 กิโลเมตร

หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริก (โดยประมาณ)

หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดความยาวที่เท่ากัน
1 นิ้ว 2.54 เซนติเมตร
1 ฟุต 30.48 เซนติเมตร
1 หลา 0.9144 เมตร
1 ไมล์ 1.6093 กิโลเมตร

คลังสื่อการสอน แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ power point ประกอบการสอน เรื่อง หน่วยมาตราวัดทางคณิตศาสตร์ สำหรับคุณครูเพื่อประกอบการสอน หรือตกแต่งห้องเรียน เพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้

ขอขอบคุณข้อมูล เกี่ยวกับ การวัดความยาว จาก https://sites.google.com/site/tjancharoen117/measurement

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *