แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย แบบฝึกหัดพื้นฐานภาษาไทย โดย สื่อหรรษาภาษาไทย ครูพิมพ์

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย แบบฝึกหัดพื้นฐานภาษาไทย โดย สื่อหรรษาภาษาไทย ครูพิมพ์

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย แบบฝึกหัดพื้นฐานภาษาไทย โดย สื่อหรรษาภาษาไทย ครูพิมพ์

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน สื่อการสอน วิชาภาษาไทย แบบฝึกหัดพื้นฐานภาษาไทย อักษรกลาง โดย สื่อหรรษาภาษาไทย ครูพิมพ์ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ในวิชาภาษาไทย พัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทยของนักเรียน เรื่องการอ่านพยัญชนะและสระ ผ่านเกมส์เดาตัวอักษรจากภาพการ์ตูนน่ารักๆ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย แบบฝึกหัดพื้นฐานภาษาไทย

ระบบการเขียนภาษาไทยเป็นระบบที่มีตัวอักษรแทนเสียง 3 ประเภท คือเสียงสระ พยัญชนะและวรรณยุกต์ ประกอบกันเป็นพยางค์และคำ ในการเขียนคำให้ถูกต้องจำเป็นต้องศึกษาเรื่องการใช้ สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ ตลอดจนการเขียนคำในลักษณะพิเศษต่างๆ

การสะกดคำ คือ การอ่านโดยนำพยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกดมาประสมเป็นคำอ่าน ถือเป็นเครื่องมือการอ่านคำใหม่ ซึ่งต้องให้นักเรียนสังเกตรูปคำพร้อมกับการอ่านการเขียน เมื่อสะกดคำจนจำคำอ่านได้แล้ว ต่อไปก็ไม่ต้องใช้วิธีการสะกดคำนั้น ให้อ่านเป็นคำได้เลย จะทำให้นักเรียนอ่านจับใจความได้และอ่านได้เร็ว

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย แบบฝึกหัดพื้นฐานภาษาไทย

โดยการสะกดคำนั้นมีหลากหลายวิธี

สะกดตามรูปคำ

 • เช่น กา สะกดว่า กอ – อา – กา
 • คาง สะกดว่า คอ – อา – งอ – คาง
 • ค้าง สะกดว่า คอ – อา – งอ – คาง – ไม้โท – ค้าง

สะกดโดยสะกดแม่ ก กา ก่อน แล้วจึงสะกดมาตราตัวสะกด

 • เช่น คาง สะกดว่า คอ – อา – คา – คา – งอ – คาง
 • ค้าง สะกดว่า คอ – อา – คา – คา – งอ – คาง – คาง – โท – ค้าง

คำที่มีสระอยู่หน้าพยัญชนะ ให้สะกดพยัญชนะก่อนสระเสมอ

 • เช่น เก สะกดว่า กอ – เอ – เก
 • ไป สะกดว่า ปอ – ไอ – ไป

คำที่เป็นสระลดรูปหรือสระเปลี่ยนรูป อาจสะกดได้ดังนี้

 • เช่น กัน สะกดว่า กอ – อะ – นอ – กัน หรือ กอ – ไม้หันอากาศ – นอ – กัน
 • คน สะกดว่า คอ – โอะ – นอ – คน หรือ คอ – นอ – คน
 • แข็ง สะกดว่า ขอ – แอะ – งอ – แข็ง หรือ ขอ – แอะ – ไม้ไต่คู้ – งอ – แข็ง
 • เค็ม สะกดว่า คอ – เอะ – มอ – เค็ม หรือ คอ – เอะ – ไม้ไต่คู้ – มอ – เค็ม
แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย แบบฝึกหัดพื้นฐานภาษาไทย

คำอักษรควบ สะกดเรียงตัวอักษร มุ่งเพื่อการเขียนให้ถูกต้อง อาจสะกดได้ดังนี้

 • เช่น กลอง สะกดว่า กอ – ลอ – ออ – งอ – กลอง
 • พราง สะกดว่า พอ – รอ – อา – งอ – พราง
 • กวาง สะกดว่า กอ – วอ – อา – งอ – กวาง

สะกดตัวควบพร้อมกัน มุ่งเพื่อออกเสียงคำควบกล้ำให้ชัด

 • เช่น กลอง สะกดว่า กลอ – ออ – งอ – กลอง
 • พราง สะกดว่า พรอ – อา – งอ – พราง
 • กวาง สะกดว่า กวอ – อา – งอ – กวาง

คำอักษรนำ สะกดเรียงตัวอักษร มุ่งเพื่อการเขียนให้ถูกต้อง อาจสะกดได้ดังนี้

 • เช่น อยาก สะกดว่า ออ – ยอ – อา – กอ – อยาก
 • หนา สะกดว่า หอ – นอ – อา – หนา
 • สนาม สะกดว่า สอ – นอ – อา – มอ – สนาม

อ่านอักษรนำแล้วจึงสะกด มุ่งเพื่อออกเสียงคำให้ถูกต้อง

 • เช่น อยาก สะกดว่า หยอ – อา – กอ – อยาก
 • หนา สะกดว่า หนอ – อา – หนา
 • สนาม สะกดว่า สะหนอ – อา – มอ – สนาม

คำที่ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด คำที่มีตัวการันต์

ให้ใช้หลักสังเกตรูปคำ รู้ความหมายของคำและจำคำให้ได้โดยอ่านและเขียนอยู่เสมอ เช่น เหตุ จันทร์

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย แบบฝึกหัดพื้นฐานภาษาไทย

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก สื่อหรรษาภาษาไทย ครูพิมพ์

สื่อการสอนโดย สื่อหรรษาภาษาไทย ครูพิมพ์ แจกสื่อการสอน วิชาภาษาไทย เพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ใช้เป็นใบงาน หรือ แบบฝึกหัดให้นักเรียน เพื่อทบทวนและฝึกทักษะในการอ่าน เขียน วิชาภาษาไทย

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก https://www.sanook.com/campus/1402307/

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *