เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

คลังสื่อการสอน.com ก่อตั้งเพื่อสนับสนุนการศึกษา อำนวยความสะดวกให้กับคุณครู นักเรียน และบุคคลที่ต้องการจะใช้สื่อสนับสนุนในการศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน 

คลังสื่อการสอน.com เป็นเว็บไซต์รวบรวมสื่อการสอนในหลายสาขาวิชา เพื่อใช้ประกอบการสอน ปรับแต่งสภาพแวดล้อมในห้องเรียน วัดประเมินนักเรียน หรือใช้สนับสนุนการศึกษาในลักษณะต่างๆ เพื่อเกิดการยกระดับการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสมและมีคุณภาพ