แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย PowerPoint เรื่องอักษรนำ โดย ฝึกอ่านภาษาไทย

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย PowerPoint เรื่องอักษรนำ โดย ฝึกอ่านภาษาไทย

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย PowerPoint เรื่องอักษรนำ โดย ฝึกอ่านภาษาไทย

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน  สื่อการสอน วิชาภาษาไทย PowerPoint เรื่องอักษรนำ โดย ฝึกอ่านภาษาไทย เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ในเรื่องอักษรนำ วิชาภาษาไทย ผ่านสื่อนำเสนอ PowerPoint

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย PowerPoint เรื่องอักษรนำ

อักษรนำ

อักษรนำ  หมายถึง  คำที่มีพยัญชนะ ๒ ตัวประสมด้วยสระเดียวกัน  เวลาอ่านให้อ่านออกเสียงพยางค์หลังตามเสียงพยัญชนะตัวที่นำ

ลักษณะของอักษรนำ

๑)  คำที่มีพยัญชนะต้น  ๒  ตัว ประสมสระเดียวกัน  ออกเสียงเป็น  ๒  พยางค์  พยางค์

  • หน้าออกเสียงคล้ายประสมสระอะ (ออกเสียง อะ กึ่งเสียง)  พยางค์หลังออกเสียงพยัญชนะตัวที่สองประสมกับสระและพยัญชนะสะกดตามที่ปรากฏ  โดยออกเสียงวรรณยุกต์ตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า  เช่น

๑.๑ พยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรสูงนำพยัญชนะตัวหลัง  ง  น  ม  ย  ร  ล  ว  เช่น

คำ อ่านว่า ไม่อ่านว่า
สงบ สะ –หงบ สะ –งบ
สนุก สะ – หนุก สะ – นุก
สมอง สะ – หมอง สะ – มอง
ขยาย ขะ – หยาย ขะ – ยาย
ฝรั่ง ฝะ – หรั่ง ฝะ – รั่ง
ฉลาด ฉะ – หลาด ฉะ – ลาด
ถวาย ถะ – หวาย ถะ – วาย

๑.๒ พยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรกลางนำพยัญชนะตัวหลัง  ง  น  ม  ร  ล  ว  เช่น

คำ อ่านว่า ไม่อ่านว่า
องุ่น อะ – หงุ่น อะ – งุ่น
กนก กะ – หนก กะ – นก
จมูก จะ – หมูก จะ – มูก
จริต จะ – หริด จะ – ริด
ตลก ตะ – หลก ตะ – ลก
ตวาด ตะ – หวาด ตะ – วาด
แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย PowerPoint เรื่องอักษรนำ

๒)  คำที่มีพยัญชนะต้น  ๒  ตัว ประสมสระตัวเดียวกัน  พยัญชนะตัวหน้าเป็น  ห

พยัญชนะตัวหลังเป็นอักษรต่ำเดี่ยว   หรือพยัญชนะตัวหน้าเป็น  อ  พยัญชนะตัว

หลังเป็น  ย  ออกเสียงพยางค์เดียว ไม่ออกเสียง ห  หรือ  อ  แต่เสียงวรรณยุกต์ของ

พยางค์หลังเป็นไปตามเสียงตัว ห  หรือ  อ ที่นำ  ดังตัวอย่าง

ห นำ เช่น  หวัง ใหญ่ หนึ่ง หมาย หยุด หรือ หลับ ไหว้

อ นำ    เช่น  อย่า อยู่ อย่าง อยาก

ข้อควรสังเกต

๑)  คำบางคำพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรสูง  พยัญชนะตัวหลังเป็น  ม  ไม่อ่านออก

  • เสียงอย่างอักษรสูงนำ เช่น
คำ อ่านว่า
สมาธิ สะ – มา – ทิ
สมาทาน สะ – มา – ทิ
สมาชิก สะ –มา – ชิก

๒)   คำบางคำพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรสูง  พยัญชนะตัวหลังเป็นอักษรกลางหรืออักษรต่ำคู่ ไม่อ่านอย่างอักษรสูงนำ  แต่อ่านเรียงพยางค์  เช่น

คำ อ่านว่า
แสดง สะ – แดง
ผกา ผะ – กา
ไผท ผะ – ไท

๓)   คำบางคำไม่มีอักษรนำ  แต่อ่านออกเสียงอย่างอักษรนำ  เช่น

คำ อ่านว่า
ประโยชน์ ประ – โหยด
วาสนา วาด – สะ – หนา
ริษยา ริด – สะ – หยา
ศักราช สัก –กะ –หราด
สิริ สิ – หริ
ประวัติ ประ – หวัด
ปริศนา ปริด – สะ – หนา
ดิเรก  ดิ – เหรก

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก ฝึกอ่านภาษาไทย

สื่อการสอนโดย ฝึกอ่านภาษาไทย แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนเรื่องอักษรนำ ในวิชาภาษาไทย

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://mayuree2016.wordpress.com/อักษรนำ/

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *